Advarsel fra Forbrukerombudet til KK88

Dette er gammelt nytt, men tenkte jeg burde får lagt det ut slik at alle kan se hva som har skjedd i saken. Fobrukerombudet har advart KK88 og Harald Marhinussen i forbindelse med deres spam-utsendelser pr. e-post til privatpersoner i Norge.
Brevet kan du lese i det utvidede innlegget


Utsendelse av uanmodet e-postreklame ? markedsføringsloven § 2b
Som dere er kjent med, skal Forbrukerombudet føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på internettsidene våre: http://forbrukerombudet.no.
Vi har i løpet av de siste to ukene mottatt i alt 17 skriftlige klager fra personer som reagerer på at de har fått tilsendt e-postreklame fra KK88 uten å samtykket til dette på forhånd. Kopi av klagene følger vedlagt.
Markedsføringsloven § 2b setter, som kjent, grenser for utsendelse av elektroniske markedsføringshenvendelser. Som dere også er kjent med, ble bestemmelsen endret fra 1. februar 2005, slik at det nå er forbudt å sende uanmodede markedsføringshenvendelser ved hjelp av elektronisk post eller telefaks til alle fysiske personer, og ikke bare til forbrukere.
Forbrukerombudet går selvfølgelig ut fra at dere vil innrette fremtidig markedsføring etter de nye reglene i mfl § 2b, og stanse all utsendelse av e-postreklame til fysiske personer som ikke har gitt samtykke til å motta slike henvendelser fra dere.
På grunn av endringen i lovverket, har det liten hensikt for oss å gå nærmere inn på klagene vi mottok før 1. februar. Men dersom vi skulle få kunnskap om at dere fortsatt sender e-postreklame til fysiske personer som ikke har samtykket, vil det bli grepet inn mot dette.
Av klagene vi har mottatt ser vi at dere har sendt ut e-post der dere ber mottakerne om å takke ja eller nei til å fortsette å motta e-postreklame fra dere. Det fremgår av Ot.prp. nr. 62 (1999-2000) side 23 at: ?Departementet er av den oppfatning at forespørsel om samtykke til markedsføring også må regnes som markedsføring, og dermed ikke kan foretas uten forutgående samtykke. En annen løsning ville harmonere dårlig med bestemmelsens formål.? Dette betyr at det er forbudt å sende ut e-post, SMS, faks e.l. hvor man spør om mottakerne vil gi samtykke.
Vi ber derfor om at dere øyeblikkelig stanser videre utsendelse av e-post hvor dere spør om mottakerne vil gi samtykke til å motta e-postreklame fra dere.
Dersom vi ikke mottar noe svar, går vi ut fra at dere vil endre og tilpasse fremtidig markedsføring i tråd med Forbrukerombudets standpunkt. Saken vil derfor fra vår side bli betraktet som avsluttet med dette.
Er dere uenige i vårt syn eller ønsker ytterligere opplysninger, regner vi med å høre fra dere så snart som mulig, og senest innen tre uker fra dato.
Da vi ser at dere har benyttet lister dere har kjøpt fra firmaet Multicontesta AS, sendes kopi av dette brevet også til Multicontesta.